Cressi Pack XS Compact AC2 DIN

180,45

Categoria:

Descripció

Cressi Pack XS Compact AC2 DIN

1a etapa a pistó simple, un “mul” de treball econòmic, simple, fiable i robust idònia per utlización intensiva.

És una primera etapa aplaudida pels centres de busseig i empreses de treballs professionals que la consideren una eina molt rendible pel seu baix cost i pràcticament nul·la necessitat de manteniment ia més amb un nivell de prestacions sorprenent.

Filtre cònic amb gran capacitat filtrant, imprescindible per evitar l’entrada de partícules procedents de les ampolles. Aquest punt és especialment important en reguladors d’escola o lloguer.

Cabal d’aire subministrat 2100 L / min amb una caiguda pressió intermèdia en respiració intensiva (150 bar) 0,5-0,8 bar (Mesuraments efectuats en una sortida LP amb la segona etapa connectada i una pressió de 150 bar a l’ampolla) .

Regulació exterior LP mitjançant Clau Alyco, facilita enormement la gestió de revisions i manteniment als serveis tècnics. 1 sortida Alta Pressió (HP) de 7/16? i 4 sortides Baixa Pressió (LP) 3/8 ?.

Kit de manteniment complet al 100%. que inclou recanvis cautelars i de molt baix cost.

Pes: DIN 480 g.

2ª ETAPA XS COMPACT

Nueva segunda etapa ultra simplificada monocasco en ABS + elastómero, de tamaño muy reducido (6 cm de diámetro), muy ligera (145 g) con un mecanismo y construcción estudiados para obtener el mínimo número de componentes y una gran robustez. Es una opción de compra inteligente por su combinación prestaciones – fiabilidad – precio – coste de mantenimiento, idónea para usos que requieran la máxima fiabilidad y también como regulador de viaje dada su ligereza conjuntada con la 1ª etapa MC5, para centros de buceo o como regulador de trabajo con la AC2 y como conjunto de alta gama con la MC9.

El específico calibrado del mecanismo de inhalación cambia ligeramente la personalidad en la entrega del aire respecto a las series Ellipse, para premiar, por encima del tacto y la sensibilidad exquisitos de estos modelos, un abundante caudal sin necesidad de explotar el efecto Venturi. Esta característica le aporta una escasa tendencia al flujo contínuo en superficie o durante la colocación del equipo en el agua, ideal para escuelas y alquiler, octopus y doble regulador. Los resultados de prestaciones lo sitúan, no obstante, por encima de reguladores considerados de gama más alta.

Perforación de la tapa frontal asimétrica. El flujo de agua empieza a empujar la membrana en sentido antihorario para que su retracción se produzca perfectamente en plano y la leva descienda progresivamente y en perfecta perpendicularidad, independientemente de las condiciones (corriente, movimientos bruscos, cualquier posición de la cara, etc..).

Esfuerzo de exhalación particularmente reducido sin necesidad de reducir el espesor de la membrana. El diseño del sistema de retención de la membrana dirige el flujo 100% encauzado hacia las toberas de la bigotera beneficiándose de un potente efecto Venturi que, además, colabora a dirigir las burbujas lejos del campo visual del buceador. Membrana embutida para evitar filtraciones de agua en caso de giros bruscos o al saltar desde la embarcación al agua.

Pulsador de purga, prácticamente integral, mayor entre un 80 y un 400% respecto a cualquier otro regulador del mercado para facilitar la maniobra de purga, especialmente en buceadores inexpertos.

Sistema de ensamblaje de la tapa mediante giro de bayoneta de 30º, asegura un montaje-desmontaje simple y seguro, incluso para efectuar labores de limpiezas de arena a pie de playa y sin necesidad de herramientas.

Envejecimiento por uso reducido gracias al acabado de la carcasa, resultado de aplicar en el molde una nueva tecnología que consigue un aspecto matizado a base de una microtextura de perfiles redondeados.

Nova segona etapa ultra simplificada monocasc en ABS + elastòmer, de grandària molt reduïda (6 cm de diàmetre), molt lleugera (145 g) amb un mecanisme i construcció estudiats per obtenir el mínim nombre de components i una gran robustesa.

És una opció de compra intel · ligent per la seva combinació prestacions – fiabilitat – preu – cost de manteniment, idònia per a usos que requereixin la màxima fiabilitat i també com a regulador de viatge donada la seva lleugeresa conjuntada amb la 1 ª etapa MC5, per a centres de busseig o com a regulador de treball amb la AC2 i com a conjunt d’alta gamma amb la MC9.

El específic calibratge del mecanisme d’inhalació canvia lleugerament la personalitat en el lliurament de l’aire respecte a les sèries Ellipse, per premiar, per sobre del tacte i la sensibilitat exquisits d’aquests models, un abundant cabal sense necessitat d’explotar l’efecte Venturi.

Aquesta característica li aporta una escassa tendència al flux continu en superfície o durant la col • locació de l’equip a l’aigua, ideal per a escoles i lloguer, octopus i doble regulador.

Els resultats de prestacions el situen, però, per sobre de reguladors considerats de gamma més alta. Perforació de la tapa frontal asimètrica. El flux d’aigua comença a empènyer la membrana en sentit antihorari perquè la seva retracció es produeixi perfectament en pla i la lleva baixi progressivament i en perfecta perpendicularitat, independentment de les condicions (corrent, moviments bruscos, qualsevol posició de la cara, etc .. ).

Esforç de exhalació particularment reduït sense necessitat de reduir el gruix de la membrana. El disseny del sistema de retenció de la membrana dirigeix ​​el flux 100% canalitzat cap a les toveres de la bigotera beneficiant-se d’un potent efecte Venturi que, a més, col·labora a dirigir les bombolles lluny del camp visual del bussejador.

Membrana embotida per evitar filtracions d’aigua en cas de girs bruscos o en saltar des de l’embarcació a l’aigua. Polsador de purga, pràcticament integral, més gran entre un 80 i un 400% respecte a qualsevol altre regulador del mercat per facilitar la maniobra de purga, especialment en bussejadors inexperts.

Sistema d’acoblament de la tapa mitjançant gir de baioneta de 30º, assegura un muntatge-desmuntatge simple i segur, fins i tot per efectuar tasques de neteges de sorra a peu de platja i sense necessitat d’eines.

Envelliment per ús reduït gràcies a l’acabat de la carcassa, resultat d’aplicar en el motlle una nova tecnologia que aconsegueix un aspecte matisat a base d’una microtextura de perfils arrodonits.

Back To Top